A Coop Kápolna Zrt. (székhely: 3355 Kápolna, Kossuth út 23., cégjegyzékszám: 10-10-020298, adószám: 24782131-2-10, telefonszám: 0636-488-110, e-mail: kozpont@coopkapolna.hu, önállóan képviseli: Mester Zsoltné vezérigazgató, adatvédelmi kapcsolattartó neve, elérhetősége: …, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben a kozpont@coopkapolna.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 • közös adatkezelést végez az alábbi adatkezelővel, és célból:
 • a Dohány Kooperáció Bt-vel közös nyilvántartási rendszer alapján, 2 fő munkavállaló személyes adatai tekintetében, e munkavállalók közös foglalkoztatása vonatkozásában.

  Közös adatkezelés tekintetében az elsődleges, érintettel és hatósággal kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő a Coop Kápolna Zrt..

  • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) a kozpont@coopkapolna.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
   • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
    • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
    • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
    • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
    • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
    • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
    • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
    • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
    • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
    • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
    • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
   • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.
   • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
   • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.
   • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.
   • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

   Egyszeri információkérés és -adás során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

   Érintettek: Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap

   Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás

   Adatkör

   Cél

   Jogalap

   Tárolási idő

   név

   azonosítás

   hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

   cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig

   e-mail cím

   azonosítás, kapcsolattartás

   telefonszám

   kapcsolattartás

   kérdés, kérés

   válaszadás, tájékoztatás

   adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele (weboldalon)

   későbbi bizonyítás

   jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban, a hozzájárulás megfelelőségében ölt testet

   captcha kód (weboldalon)

   annak kizárása, hogy robot küldjön kérdést

   jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely az adatbiztonság követelményének való megfelelésben ölt testet

   beküldés időpontja

   kérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozása

   jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt testet

   adott válasz tartalma, időpontja

   válaszadás bizonyítása

   jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válasz nyomonkövethetőségében ölt testet.

    

   Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

   Magyarázat: Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. A kapcsolattartás ebben az adatkezelésben azt jelenti, hogy nem egyszeri alkalomról van szó.

   Ide tartozik a kapcsolatápolás ügyfelekkel, és az aktív ügyfelek telefonos megkeresése is

   Cél: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása

   Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

   Adatkör

   Cél

   Jogalap

   Tárolási idő

   név*

   e-mail cím / levelezési cím / telefonszám*

   kérdés, kérés tartalma

   tájékoztatás adatkörei

   Azonosítás, megszólítás

   Azonosítás, kapcsolattartás

   Azonosítás, kapcsolattartás

   válaszadás, tájékoztatás

   válaszadás, tájékoztatás

   Önkéntes hozzájárulás, ha az adatokat az érintett önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére (pl. érintett kérelmével kapcsolatos levelezés során)

   cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig

   megállapodás, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről

   polgári jogi elévülési időben

   jogszabályi kötelezettség teljesítése, amennyiben ilyen kapcsolatfelvételi, tájékoztatási kötelezettséget jogszabály előír akár az Adatkezelő, akár az érintett számára

   jogszabályban meghatározott határidőben.

   Megjegyzés: Egy levelezés számviteli bizonylat alapjául is szolgálhat, tehát megőrizendő 8 évig a számviteli bizonylat alátámasztása céljából.

   adatok kezelése alapulhat harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén is, ilyen esetben a kapcsolatfelvétel során erről külön tájékoztatást ad az Adatkezelő, pl. a nem természetes személy ügyfél / partner kapcsolattartója adatainak kezelése

   (jogos) érdek megszűnéséig.

   Megjegyzés: egy levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezelheti azt elévülési időben, amelynek lejárta a jogos érdek megszűnésének időpontja lesz.

   érintett, vagy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges az adatkezelés

    

   Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

   Cél

   Jogalap

   Érintettek

   Adatkategória

   Időtartam

   Forrás

   célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása

   jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

   Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyek

   név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás

   30 napig

   Érintettek

    

    

   Az érintett jogai

    

   Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

    

    

   Előzetes tájékozódáshoz való jog

   Hozzáférés joga

   Helyesbítés joga

   Törlés joga

   Korlátozás

   Adat-hordozhatóság

   Tiltako-zás

   Hozzájárulás visszavonása

   Hozzájárulás

   Megállapodás

   Jogi kötelezettség

   Létfontosságú érdek

   Közfeladat, közhatalmi jog.

   Jogos érdek

   Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

   Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

   Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

   Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

   Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

   Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

   Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

   Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

   Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

   Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

   Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

   Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

   Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

   Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (3355 Kápolna, Kossuth út 23.) vagy e-mail-es elérhetőségre (kozpont@coopkapolna.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

   A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

   Telefon: +36 (1) 391-1400

   Fax: +36 (1) 391-1410

   www: http://www.naih.hu

   e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

   Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

   A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

   Lezárva: 2020. szeptember 26. napján

   Mester Zsoltné vezérigazgató

   Coop Kápolna Zrt.